Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
145
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Ändra bildtagningsordningen och stegen för automatisk alternativexponering.
* Ställ in stegintervallen i [Expsr Setting Steps] i menyn [A Anpassning]. (s.142)
Markera i [Auto Bracket] i menyn [A Inspelning]. (s.98)
Inställning av automatisk alternativexponering
Alt. Exp. storek
(Step interval)
1/2EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
Antal Bilder
0 ´ – ´ +, – ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ –
Auto Alt.Exp
Alt.Exp. storek
0.5
0
Antal Bilder
Ta bilder som är endast över- eller underexponerade.
Automatisk alternativexponering kan användas för att ta enbart underexponerade eller 
överexponerade bilder genom att kombinera funktionen med 
exponeringskompensation (s.141). I båda fallen används det specificerade 
exponeringskompensationsvärdet för automatisk alternativexponering.