Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
160
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Inställningar under uppspelning
Ställ in information som ska visas under uppspelning.
Kameran växlar visningsinformation när du trycker på M-knappen.
Markera i [Uppspelnings Val] i menyn [Q Uppspelning]. (s.98)
Om [Överexp. varning] markerats på direktgransknings- och uppspelningsskärmarna, blinkar 
ljusa områden i bilden.
Standardinställningen är av.
Ändring av uppspelningsmetod 
Endast Bild
Endast inspelade bilder visas.
Bild+Histogram
Bilder och histogram visas.
Bild+Detaljinfo.
Bilddetaljer visas med en liten bild överst till vänster.
Senaste minne
Visningsinställningar från föregående session sparas.
Se s.18 för information om diverse visningsdetaljer.
Överexponeringsvarning
OFF
Stäng av överexponeringsvarningen
Direktgranskning
Överexponeringsvarningen visas endast under direktgranskning.
Direktgr.+Uppspeln.
Överexponeringsvarning visas under direktgranskning och uppspelning.
Uppspelnings Val
Endast Bild
Senaste minne
Bild+Histogram
Bild+Detaljinfo.
OK
OK
Återta