Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
172
5
Fu
n
ktio
n
s
refer
ens
Återställ inställningarna i menyn [A Anpassning] till standardinställningarna.
Inställningarna i [A Inspelning], [Q Uppspelning] och [H Inställning] återställs inte.
1
Markera [Annullera] på menyn [Anpassning].
2
Tryck på fyrvägsknappen (5) för att visa skärmen Återställning.
3
Välj [Återställning] med 
fyrvägsknappen (
2).
4
Tryck på 4-knappen.
Kameran är redo för inspelning och uppspelning av bilder.
Återställningen av anpassningsmeny
Återställ Spec.funk.
Annullera
Återställning
Återställer Special
funktionerna till
grundinställning
OK
OK