Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
202
6
T
ill
äg
g
GARANTI
Alla PENTAX-kameror som köpts via auktoriserade fotoförsäljningskanaler
omfattas av garanti mot defekter beträffande material och tillverkningsfel under en
period av tolv månader efter inköpsdatum. Service utförs och defekta delar byts
under denna period ut kostnadsfritt, förutsatt att apparaten inte uppvisar tecken på
stöt- sand- eller vätskeskador, felaktig hantering, ombyggnad, batteri- eller kemisk
korrosion, användning i strid med bruksanvisningen eller modifiering utförd vid en
icke auktoriserad verkstad. Tillverkaren eller dess auktoriserade representanter är
inte ansvariga för reparationer eller modifieringar, utom för sådana som utförts
med tillverkarens skriftliga medgivande. Är inte ansvarig för skador eller förluster
som uppstått på grund av oanvändbarhet eller indirekta skador av något slag,
oavsett om de orsakats av defekt material eller tillverkningsfel eller på annat sätt.
Det är uttryckligen överenskommet att skyldigheten för tillverkaren och dess
representanter beträffande alla garantier och åtaganden, uttryckta eller
underförstådda, är strikt begränsade till utbyte av delar enligt vad som tidigare häri
nämnts. Ingen ersättning utgår för reparationer utförda av icke auktoriserade
PENTAX-verkstader.
Procedur under garantiperioden på tolv månader
En PENTAX-produkt som uppvisar fel under garantiperioden på tolv månader ska
returneras till återförsäljaren där apparaten inköpts eller till tillverkaren. Finns ingen
representant för tillverkaren i ert land, skickas apparaten till tillverkaren med
frakten betald. I dessa fall tar det viss tid innan apparaten kan returneras till er,
beroende på de komplicerade tullprocedurer som krävs. Omfattas apparaten av
garanti, utförs reparation, delar byts kostnadsfritt och apparaten återsänds till er
när servicen avslutats. Omfattas inte apparaten av garanti gäller tillverkarens eller
representantens normala avgifter. Frakter bekostas av ägaren. Köptes er PENTAX
i ett land annat än där ni önskar få service utförd under garantiperioden, kan
normala service- och hanteringskostnader krävas av tillverkarens representant i
detta land. Oavsett detta utförs service på en PENTAX, som returnerats till
tillverkaren, kostnadsfritt enligt ovanstående procedur och garantiåtagande.