Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
203
6
T
ill
äg
g
• Garantin påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.
• Lokala garantier från PENTAX-distributörer i vissa länder kan ersätta denna garanti.
Vi rekommenderar därför att ni läser genom det garantikort som medföljde kameran
vid inköpet eller vänder er till PENTAX-distributören i ert land för att få utförligare
information och för att få ett exemplar av garantin.
Batterier hör inte hemma i hushållssoporna. Lämna dina förbrukade batterier till 
sopsorteringen.
Gamla och trasiga kameror hör inte heller hemma i hushållsoporna. 
Gör dig av med dina gamla kameror på ett miljövänligt sätt eller skicka tillbaka dem till oss.
CE-märkningen innebär att utrustningen uppfyller direktiven från Europeiska 
Unionen.