Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
1
Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt 
uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.
 Varning
• Ta inte isär och ändra inte på kameran. Det finns högspänning inuti kameran och risk 
för elstötar.
• Vidrör aldrig någonting inuti kameran om den tappats eller skadats så att invändiga 
komponenter frilagts. Det finns risk för elstötar.
• Förvara {:SD}-minneskortet utom räckhåll för barn så att det inte råkar sväljas av misstag.
Sök omedelbart läkare om kortet svalts av misstag.
• Det är också farligt att linda remmen runt halsen. Se till att småbarn inte har remmen 
om halsen.
• Titta inte direkt på solen genom kameran med teleobjektivet monterat, då detta kan 
skada ögonen och leda till blindhet.
• Förvara batterier utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om batterier av 
misstag svalts.
• Använd endast den nätadapter som är avsedd för produkten och anslut den till 
specificerad effekt och spänning. Användning av annan adapter som inte är speciellt 
avsedda för produkten eller anslutning av den speciella adaptern till ospecificerad 
effekt eller spänning kan orsaka brand, stötar eller kamerahaveri.
• Avbryt omedelbart fotograferingen om något onormalt uppstår vid användningen, t.ex. 
rök eller konstig lukt. Ta ut batterierna eller koppla bort nätadaptern och kontakta 
närmaste PENTAX servicecenter. Fortsatt fotografering kan orsaka brand eller elstötar.
• Dra ut och använd inte nätadaptern vid åska. Fortsatt användning kan orsaka haveri, 
brand eller elstötar.
SÄKER ANVÄNDNING AV KAMERAN
Varning
Symbolen anger att om man inte följer anvisningarna kan det 
leda till svåra personskador.
Försiktighet
Symbolen anger att om man inte följer anvisningarna kan det 
leda till lindriga person- eller materialskador.
OM KAMERAN