Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
36
2

rb
er
ed
el
se
r
7
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Ramen flyttar till månad.
8
Ställ in månaden med fyrvägsknappen (23).
Ställ in dag och år på samma sätt.
Ställ sedan in klockslaget.
Om du valt [12tim] i steg 4, växlar inställningen mellan am och pm beroende på klockslaget.
9
Tryck på 4-knappen.
Kameran är klar för fotografering. Om du ställer in datum och klockslag via menyerna, 
går skärmen tillbaka till menyn [H Inställning]. Tryck på knappen 4 igen.
Du kan avbryta inställningsproceduren och växla till fotograferingsläge under 
startinställningarna genom att trycka på 3-knappen. I sådant fall visas 
startinställningsbilden igen nästa gång kameran slås på.
• När du är klar med inställningarna och trycker på 4-knappen, så nollställs klockan till 
00 sekunder. Tryck på 4-knappen när en tidssignal (radio, TV m.m.) når 00 
sekunder, om du vill ha exakt tid.
• Du kan ändra språk, datum och klockslag via menyerna. (s.163, s.167)
24h
00 : 00
Återta
dd/mm/åå
Datumformat
Datumjustering
Datum
Tid
2005
/
01
01 /
OK
OK