Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
2
 Försiktighet
• Kortslut inte batterierna och kasta dem inte i elden. Ta inte isär batterierna, de kan 
explodera eller fatta eld.
• Ladda inte andra batterier än laddningsbara Ni-MH-batterier. Av de batterier som kan 
användas i kameran är det endast Ni-MH-batterier som kan laddas.
• Ta omedelbart ut batterierna ur kameran om de blir varmt eller börjar ryka. 
Var försiktig så att du inte bränner dig.
• Vissa delar av kameran blir varma under användning. Var försiktig eftersom det finns 
risk för brännskador om dessa delar vidrörs under längre tid.
• Sätt inte fingret på och täck inte över blixten vid avfyrning. Fingrar och material kan 
brännskadas.
• Använd endast specificerade batterier med denna kamera. Andra batterier kan 
orsaka brand eller explosion.
• Byt bägge batterierna på samma gång. Blanda inte batterimärken eller -typer och 
använd inte ett gammalt batteri med ett nytt; det kan leda till explosion eller brand.
• Batterierna ska sättas in med korrekt polaritet (+ och –) enligt markeringarna på 
batteri och kamera.
• AA litiumbatterier, AA alkaliska batterier och CR-V3 kan inte laddas. Ta inte isär 
batteriet. Laddning och isärtagning kan orsaka explosion eller läckage.
I enlighet med regler för batterihantering är alla enligt lag skyldiga att 
återlämna gamla, trasiga och urladdade batterier. Avgiftsfria 
återlämningsställen finns hos återförsäljare och på lokala återvinnings-
stationer. Vid återlämning ska batteriets poler vara täckta med tejp för 
att undvika eventuell kortslutning.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERIANVÄNDNING