Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
44
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
3
Bestäm motivstorleken genom att 
vrida på zoomringen.
Bestäm motivstorleken.
1
Användning av zoomobjektiv (s.48)
4
Placera motivet i autofokusrutan 
och tryck ned avtryckaren 
halvvägs.
Autofokussystemet arbetar. Fokusindikatorn 
]
 visas i sökaren när motivet är i fokus.
Blixten fälls automatiskt upp vid behov. (Fäll 
manuellt upp blixten när blixtfunktionen inte är 
inställd på [Auto].)
1
AVTRYCKARENS FUNKTION (s.45) 
1
Svåra motiv för autofokusering (s.46)
1
Användning av inbyggd blixt (s.49)
5
Tryck ned avtryckaren helt.
Bilden tas.
Fokusindikator