Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
58
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
7
Tryck ned avtryckaren helt.
För g börjar självutlösarlampan blinka 
långsamt och blinkar sedan snabbt två 
sekunder innan slutaren utlöses. Ljudsignalen 
ljuder också och takten ökar. Slutaren utlöses 
cirka 12 sekunder efter det att avtryckaren 
trycks ned helt.
För r utlöses slutaren ca. två sekunder efter 
det att avtryckaren trycks ned helt.
1
Ljudsignalen kan stängas av. “På- och 
avslagning av ljudsignal” (s.163)
8
Stäng av kameran efter 
fotografering.
Nästa gång strömmen slås på, annulleras 
självutlösarfunktionen och kameran återgår 
till enbildstagning.
• Exponeringen kan påverkas om ljus tränger in genom sökaren. Sätt på ME-sökarlocket 
eller använd AE-låset (s.142). (Bortse från det ljus som tränger in genom sökaren när 
exponeringen är inställd på a (manuell) (s.138).)
• Ta av ögonmusslan F
N
 genom att dra ena sidan utåt och mot dig när du använder 
tillbehör som t.ex. ME-sökarlock.
Borttagning av ögonmusslan F
N
Montering av ME-sökarlock