Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
61
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
7
Vänd fjärrkontrollen mot kamerans 
framsida och tryck ned avtryckaren 
på fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollens räckvidd är ca. 5 m framför 
kameran. Slutaren utlöses omedelbart eller ung. 
tre sekunder efter det att avtryckaren på 
fjärrkontrollen trycks ned, beroende på vilken 
frammatningsfunktion som är vald.
När bilden tagits, tänds självutlösarlampan 
i två sekunder och återgår sedan till att blinka.
• Exponeringen kan påverkas om ljus tränger in genom sökaren. Sätt på ME-sökarlocket 
eller använd AE-låset (s.142). (Bortse från det ljus som tränger in genom sökaren när 
exponeringen är inställd på a (manuell) (s.138).)
• Ta av ögonmusslan F
N
 genom att dra ena sidan utåt och mot dig när du använder 
tillbehör som t.ex. ME-sökarlock.
• Slå av strömmen för att avbryta fjärrkontrollsfunktionen efter aktivering.
• Fjärrkontrollen fungerar eventuellt inte i motljus.
• Fjärrkontrollen fungerar inte när den inbyggda blixten laddas.
• Fäll upp den inbyggda blixten innan den används.
• Om fjärrkontrollsfunktionen inte används på fem minuter, ställs enbildstagning 
automatiskt in.
• Fjärrkontrollens batteri räcker till ungefär 30.000 signaler. Kontakta närmaste PENTAX-
center för batteribyte. (En avgift tas ut.)
5m
Borttagning av ögonmusslan F
N
Montering av ME-sökarlock