Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
84
3
G
run
dfu
n
k
tio
ner
1
Tryck på 3-knappen.
Menyn [A Inspelning] visas.
2
Välj menyn [Inställning] med 
fyrvägsknappen (
45).
3
Välj [Överföringsfunktion] med fyrvägsknappen (23).
4
Tryck på fyrvägsknappen (5)
En popup-meny visas.
Inställning av överföringsfunktioner
Format
Inställning
Ljudsignal
Datumjustering
Världstid
Info skärm
Utgå
Svenska