Pentax ist dl Operating Guide (sv)

Download
96
4
Menyreferens
Användning av menyer
I detta kapitel förklaras användningsmetoderna för menyerna [A Inspelning], 
[Q Uppspelning], [H Inställning] och [A Anpassning].
Visning av menyskärmen
1
Tryck på 3-knappen i 
inspelningsläge.
Menyn [A Inspelning] visas på LCD-skärmen.
2
Tryck på fyrvägsknappen (5).
Menyerna [Q Uppspelning], [H Inställning] 
och [A Anpassning] visas varje gång man 
trycker på fyrvägsknappen.
Hur menyer används
Utgå
Bildton
Inspelning
Antal Pixlar
Kvalitetsnivå
Färgmättnad
Skärpa
Kontrast
Format
Inställning
Ljudsignal
Datumjustering
Världstid
Info skärm
Utgå
Svenska