Pentax K 200 D Connection Guide (tr)

Download
81
2
Görüntülenecek RAW dosyalarýný seçiniz ve [Open] düðmesini 
týklayýnýz.
Pek çok fotoðraf dosyasýný eþ zamanlý olarak açmak için, Ctrl tuþuna 
(Windows) veya komut tuþuna (Macintosh) basýlý tutarak fotoðraflarý seçiniz.
PENTAX PHOTO Laboratory penceresi Ön izleme panelinde bir RAW 
dosyasý belirir.
1
PENTAX PHOTO Laboratory penceresinde 
 simgesini 
týklayýnýz.
Döndür/Kaydýr paneli belirir.
2
[Apply] kutucuðunu iþaretleyiniz ve fotoðrafý döndürmek 
veya kaydýrmak üzere parametreleri ayarlayýnýz.
[Options] kýsmýnda [Refresh Preview] için [Real time] seçildiði zaman, 
parametrelerde yapýlan deðiþiklikler hemen ön izlemeye yansýtýlýr. [Refresh 
Preview] için [Refresh button] seçildiði zaman, Ön izleme panelinde [Refresh] 
düðmesini týklayýnýz veya [View] menüsünde [Refresh Preview] seçiniz.
1
[Tool] menüsünden [Crop/Resize] seçiniz.
Buna alternatif olaraj, Ön izleme panelinde 
 simgesini 
týklayýnýz.
2
Kýrp/Yeniden Boyutlandýr panelinde kýrpma alanýný ve fotoðraf 
çýkýþ boyutunu ayarlayýnýz.
Ayarlanan deðerleri ilgili ilk ayarlarýna döndürmek için [Reset] týklayýnýz.
Döndür/Kaydýr Ayarlarý
Seçenek
Açýklama
Rotate 
(Döndür)
Degrees (Dereceler) : Döndürme açýsýný ayarlar.
Baseline (Temel çizgi : Ön izleme fotoðrafýnda iþaretlediðiniz çizgi dikey 
veya yatay olana dek fotoðrafý döndürür.
Shift 
(Kaydýr)
Vertical shift (Dikey kaydýrma):
Fotoðrafý dikey olarak kaydýrýr.
Horizontal shift (Yatay kaydýrma):
Fotoðrafý yatay olarak kaydýrýr.
Lens angle of view (Objektif görüþ açýsý):
Fotoðrafýn kaydýrýlmasý için gerekli bilgidir. 
Bu, fabrika ayarý olarak fotoðraf dosyasý bilgileri 
bazýnda doðru biçimde ayarlanýr ancak dikey-yatay 
kaydýrma oranýný deðiþtirmek üzere deðiþtirilebilir.
Kýrp/Yeniden Boyutlandýr Ayarlarý
e_kb442_pc.book  Page 81  Friday, February 8, 2008  4:37 PM