Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
100
4
Kaamera nupud ja menüüd
Siin on ära todud nuppude funktsioonid taasesitusrežiimis.
1
Päästik
Vajutage pildistusrežiimi lülitumiseks.
2
Pealüliti
Võimaldab kaamera sisse/välja lülitada. (lk.32)
3
3 nupp
Vajutage [Q Playback] menüü kuvamiseks (lk.104). Järgmiseks valige 
(
op) noolenuppude abil [H Set-up] (lk.105), [A Custom Setting] (lk.106) 
ja [A Rec. Mode] menüüd (lk.104).
4
i nupp
Võimaldab pildi kustutada. (lk.79)
Taasesitusrežiim
2
3
1
4
5
6
7
0
a
8
9
e_kb459.book  Page 100  Friday, June 22, 2007  3:48 PM