Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
168
5
Funktsioonide selgitused
5
Vajutage OK nuppu.
Valitud seadistus salvestub.
6
Valige (
n) noolenuppude abil [Bright Portion].
7
Valige (
op) noolenuppude abil (On (Sees)) või 
(Off (väljas)).
8
Vajutage kaks korda MENU nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
Funktsioon võimaldab järjest taasesitada kõik SD mälukaardil olevad pildifailid. 
(lk.73)
Valige pildi kuvaintervall sekundites: [3 sec], [5 sec], [10 sec] või [30 sec]. Vaikimisi 
seadistus on [3 sec].
Seadistage [Slideshow] [Q Playback] menüüs (lk.104).
Ekraanil kuvatavate sümbolite kohta detailsema info saamiseks lugege lk.18.
Slaidiesitluse intervalli seadistamine
Slaidiesitluse käivitamiseks vajutage pärast seadistamist 
4.
Plybk dsply mthd
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
Playback
Instant Review
Preview Display
Cancel
OK
OK
Digital Filter
Slideshow
1 sec
e_kb459.book  Page 168  Friday, June 22, 2007  3:48 PM