Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
1
Toote väljatöötamisel on üheks eesmärgiks seatud ka toote ohutus. Palun pöörake 
kaamera kasutamisel erilist tähelepanu järgnevate sümbolitega märgistatud infole.
 Hoiatus
• Kaamerat ei tohi demonteerida ega modifitseerida. Kaameras olevate kõrgepingestatud 
vooluringide tõttu esineb elektrilöögi oht.
• Kui kaamera korpus on kukkumise või mehaanilise vigastuse tõttu purunenud, ei tohi 
kaamera sisu elektrilöögiohu tõttu puudutada.
• Et vältida võimalikku allaneelamist väikelaste poolt, hoidke SD mälukaardid lastele 
kättesaamatus kohas. Vajadusel pöörduge koheselt arsti poole.
• Kaamera rihma ümber kaela mässimine on ohtlik. Palun jälgige, et väikelapsed 
ei sätiks kaamerarihma endale ümber kaela.
• Päikese vaatamine läbi teleobjektiivi võib püsivalt kahjustada nägemist. Olge ettevaatlik.
• Akusid ja patareisid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral 
võtke koheselt ühendust arstiga.
• Kaameraga võib kasutada ainult selle jaoks välja töötatud vooluadapterit. Mõne teist 
tüüpi adapteri või valel toitepingel kasutamine võib rikkuda adapterit, kaamerat, 
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Kui kaamera toimib kasutamise käigus ebatavaliselt (eritab imelikku lõhna või suitsu), 
lõpetage kasutamine koheselt, eemaldage akud või vooluadapter ning võtke 
ühendust lähima PENTAX hoolduskeskusega. Toote edasine kasutamine võib 
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Äikese ajal tuleb vooluadapter vooluvõrgust eemaldada. Edasine kasutamine võib 
rikkuda seadmeid, põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
KAAMERA OHUTUKS KASUTAMISEKS
Hoiatus
Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib 
kaasa tuua tõsiseid vigastusi. 
Ettevaatust
Käesolev sümbol tähistab hoiatusi, mille eiramine võib 
kaasa materiaalset kahju või kergeid vigastusi. 
KAAMERA KOHTA
e_kb459.book  Page 1  Friday, June 22, 2007  3:48 PM