Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
211
6
Lisad
Info jäätmetest vabanemise kohta
1. Euroopa Liit
Taoline tähistus tootel tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete 
romusid ei tohi panna tavapärase olmeprügi hulka. Taoliste jäätmete 
jaoks on loodud eraldi kogumissüsteem.
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud tuleb eraldi kokku 
koguda vastavalt kehtivale seadusandlusele, mis nõuab taoliste 
jäätmete õiget käitlemist ning taaskasutust.
Pärast seaduse rakendamist võivad EL liikmesriikide kodanikud tuua 
oma elektri- ja elektroonikaseadmete romud tasuta vastavatesse 
kogumispunktidesse*. Osades riikides võib kauba müüja võtta 
kasutatud toote tasuta vastu juhul kui ostate samasuguse uue toote.
*Detailsema info saamiseks pöörduge kohalike võimude poole.
Sellest tootest õigesti vabanedes aitate tagada sedalaadi prügi õige 
käitluse ja taaskasutuse ning hoiate seega ära jäätmete ebaõigest 
käitlusest tuleneda võivad negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste 
tervisele.
2. Väljaspool Euroopa Liitu
Kui soovite sellest kaamerast kasutatuna vabaneda, võtke ühendust 
kohalike võimudega ning küsige infot elektri- ja elektroonikaseadmete 
romudest vabanemise õige meetodi kohta.
Šveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab 
tagastada müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. Täiendavate 
jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel 
kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.
e_kb459.book  Page 211  Friday, June 22, 2007  3:48 PM