Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
73
3
Üldine käsitsemine
Funktsioon võimaldab LCD monitoril järjest taasesitada kõik SD mälukaardil 
olevad pildid.
1
Vajutage Q nuppu ning valige 
(
op) noolenuppude abil 
esimesena kuvatav pilt.
Esimesena ilmub LCD monitorile 
viimatitehtud pilt.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
Slaidiesitlus
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 73  Friday, June 22, 2007  3:48 PM