Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
75
3
Üldine käsitsemine
Videoseadmetega ühendamine
Videokaabli abil saab taasesitada pilte televiisori või mõne teise videoseadme abil. 
Enne kaabli ühendamist lülitage nii kaamera kui ka videoseade välja.
1 Videosignaali süsteemi muutmine (lk.175)
1
Avage ühenduspesade kate ning ühendage videokaabel USB/
Video pesaga.
2
Ühendage kaabli teine ots kaamera video IN sisendiga.
3
Lülitage kaamera ja videoseade sisse.
• Kui kavatsete kaameraga pikema aja jooksul töötada, on vooluallikana soovitatav 
kasutada vooluadapterit (müügil eraldi lisana). (lk.28)
• Mitme videosisendiga seadmete puhul lugege vastavaid kasutusjuhendeid ning 
valige see kanal, mille külge on kaamera ühendatud.
• Sõltuvalt regioonist võib failide taasesitus videoseadmete abil ebaõnnestuda, kui 
videosignaali süsteem erineb kaameras määratust. Taolisel juhul tuleb kaamerat 
seadistada. (lk.175)
• Kui kaamera on ühendatud videoseadmetega, lülitub LCD monitor välja.
e_kb459.book  Page 75  Friday, June 22, 2007  3:48 PM