Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
82
3
Üldine käsitsemine
3
Vajutage i nuppu.
9 kuvatakse piltidele.
4
Valige (
mnop) noolenuppude 
abil kustutatav pilt ning vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildile ilmub O sümbol.
Vajutage kõikide piltide valimiseks 
{ nuppu (valimine võib piltide 
arvust sõltuvalt veidi aega võtta).
5
Vajutage i nuppu.
Ekraanile ilmub Delete kinnitusküsimus.
6
Valige (
m) noolenupu abil 
[Select&Delete].
7
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildid on kustutatud.
OK
Delete
Select&Delete
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
All selected
All selected
images are deleted
images are deleted
All selected
images are deleted
e_kb459.book  Page 82  Friday, June 22, 2007  3:48 PM