Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
83
3
Üldine käsitsemine
Mällu salvestatud pilte saab eksliku kustutamise eest kaitsta.
1
Vajutage Q nuppu ning valige 
(
op) noolenuppude abil 
esimesena kuvatav pilt.
Esimesena ilmub LCD monitorile 
viimatitehtud pilt.
2
Vajutage Z nuppu.
Ekraanile ilmub Protect menüü.
3
Valige (
m) noolenupu abil 
[Protect].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud pilt on kustutamise eest kaitstud.
Piltide kustutuskaitse (Protect)
SD mälukaardi formaatimisel kustuvad mälust ka kustutuskaitsega pildid.
• Kustutuskaitse tühistamiseks kõigil failidel valige punktis 3 [Unprotect].
• Kustutuskaitstud piltide taasesitusel kuvatakse 
Y sümbol. (lk.19)
100-0046
100-0046
100-0046
Protect
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
OK
Unprotect
Unprotect
Unprotect
All images
All images
All images
e_kb459.book  Page 83  Friday, June 22, 2007  3:48 PM