Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
93
3
Üldine käsitsemine
10
Vajutage 
4 nuppu.
11
Sarnaselt punktidele 8 kuni 10 seadistage ka [Paper Type], 
[Quality] ja [Border Status].
Pärast iga seadistuse tegemist avaneb kinnitusküsimus.
Kui nende seadistuste väärtus on [Std.], trükitakse pildid printeri enda 
seadistuste järgi.
Rohkemate E märkidega paberitüüp on mõedud parema paberi jaoks.
Rohkemate E märkidega kvaliteeditase tähistab kõrgemat trükikvaliteeti.
12
Vajutage 
4 nuppu kaks korda.
Pilt trükitakse vastavalt tehtud seadistustele.
Trükkimise katkestamiseks vajutage 
3 nuppu.
1
Valige (
mn) noolenuppude abil 
PictBridge menüüst [All Images]. 
2
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub Print All menüü.
Kõikide piltide trükkimine
Single Image
All Images
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
e_kb459.book  Page 93  Friday, June 22, 2007  3:48 PM