Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
161
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamera võimaldab kombineerida kahte või enamat välist välklampi (AF540FGZ või 
AF360FGZ) või kasutada välist välklampi kombinatsioonis integreeritud välklambiga. 
AF540FGZ ühendamiseks saab kasutada välgupikenduskaabli ühenduspesa. AF360FGZ 
välklampe saab ühendada nagu joonisel näidatud. Ühendage üks väline välklamp ja 
välgupesa adapter F (eraldi müüdav lisa) välgupesa adapteriga F (eraldi müüdav lisa). 
Seejärel ühendage välgupesa adapter F välise välklambiga pikenduskaabli F5P (eraldi 
müüdav lisa) abil. Detailsema info saamiseks lugege välklampide kasutusjuhendeid.
Kahe või enama välise välklambi kombineerimine
Mitmete välklampidega pildistamine
• Ärge kasutage lisavarustust, mille kontaktide arv on erinev. See võib põhjustada häireid 
töös. 
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete hävinemist. 
Pentax soovitab kasutada AF540FGZ või AF360FGZ välklampe.
Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga on 
välgureþiimiks P-TTL.