Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
206
6
Lis
a
d
Info jäätmetest vabanemise kohta
1. Euroopa Liit
Taoline tähistus tootel tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete romusid 
ei tohi panna tavapärase olmeprügi hulka. Taoliste jäätmete jaoks on loodud 
eraldi kogumissüsteem. 
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud tuleb eraldi kokku koguda 
vastavalt kehtivale seadusandlusele, mis nõuab taoliste jäätmete õiget käitlemist 
ning taaskasutust. 
Pärast seaduse rakendamist võivad EL liikmesriikide kodanikud tuua oma elektri- 
ja elektroonikaseadmete romud tasuta vastavatesse kogumispunktidesse*. 
Osades riikides võib kauba müüja võtta kasutatud toote tasuta vastu juhul kui 
ostate samasuguse uue toote. 
*Detailsema info saamiseks pöörduge kohalike võimude poole.
Sellest tootest õigesti vabanedes aitate tagada sedalaadi prügi õige käitluse 
ja taaskasutuse ning hoiate seega ära jäätmete ebaõigest käitlusest tuleneda 
võivad negatiivsed mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele. 
2. Väljaspool Euroopa Liitu
Kui soovite sellest kaamerast kasutatuna vabaneda, võtke ühendust kohalike 
võimudega ning küsige infot elektri- ja elektroonikaseadmete romudest 
vabanemise õige meetodi kohta.
Ðveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab tagastada 
müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. 
Täiendavate jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel 
kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.
Akud ei kuulu olmeprügi hulka. Palun viige kasutatud akud selleks ettenähtud 
kogumispunkti. 
Vanad ja/või defektsed kaamerad ei kuulu samuti olmeprügi hulka.
Palun viige vanad elektroonikaromud selleks ettenähtud kogumispunktidesse.
CE märk tähistab vastavust Euroopa Liidu direktiividele.