Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
36
2
Alus
ta
m
in
e
7
Vajutage (
p) noolenuppu.
Kursor liigub kuu valikule.
8
Valige (
mn) noolenuppude abil õige kuu. 
Sarnaselt valige ka õige päev ning aasta.
Järgmiseks seadistage kellaaeg.
Kui valisite punktis 4 [12h], siis ’am’ ja ’pm’ vahetumine toimub automaatselt.
9
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis. Kui seadistasite kuupäeva ja kellaaega menüü abil, 
naaseb ekraanile [H Set-up] menüü. Vajutage sellest väljumiseks veelkord 
4 nuppu.
Kui ekraanil on algseadete või kuupäeva valiku dialoog, saab seadistamise protseduuri 
katkestada ning 
3 nupu vajutusega pildistusreþiimi minna. Taolisel juhul ilmub ’Inital 
Setting’ ekraan kaamera järgmisel sisselülitamisel uuesti. 
• Kui vajutate seadistuste lõpetamiseks 4 nuppu, seatakse kaamera kella sekundid 
00-seisu. Täpse aja seadistamiseks vajutage 
4 nuppu siis, kui TV, raadio vms. 
ajasignaali sekundid jõuavad 00-seisu. 
• Töökeelt, kuupäeva ja kellaaega saab muuta menüü abil. (lk.166, lk.170)
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel