Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
43
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Automaatreþiimis saab kaamera valida optimaalsed seadistused pildistusobjektist, 
valgustingimustest, liikumisest ja kaugusest sõltuvalt. 
1
Valige reþiimikettal I.
Kaamera valib pildistatava jaoks optimaalse 
pildiprogrammi. 
1 Stseenile vastava pildiprogrammi valimine 
(lk.47)
2
Lükake teravustamisreþiimi valiku 
nupp asendisse 
=.
Kaamera on automaatse teravustamise 
reþiimi. (lk.120)
Pildistamine automaatreþiimis