Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
52
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
2
Vajutage (
n) noolenuppu.
Ekraanile ilmub välklambi valikute menüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil välgureþiim. 
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse. 
5
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis. 
1
Valige reþiimikettal 
HI=q või ..
2
Vajutage päästik poolenisti alla.
Integreeritud välklamp avaneb vajadusel ning 
alustab laadimist. Kui välk on laetud, ilmub 
LCD paneelile ja pildiotsijasse b sümbol. 
(lk.17, lk.20, lk.22)
Reþiimiketta e, b, c, a ja p asendis on 
valikud 
g ja i hallid ning neid ei saa valida. 
Automaatreþiim 
gi (Välklamp avaneb automaatselt)
A (Öövõte), K (Loojang), 
D (Küünlavalgus) ja E (Muuseum) programmides 
(
H (Stseen) reþiim) välklamp ei toimi.
Kui välklamp on avadut, vajutage automaatreþiimi asendamiseks sundvälguga K 
nuppu. Automaatreþiimis ilmub LCD paneelile E sümbol.
Auto discharge
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Flash Mode
Flash Mode
OK
OK
OK
OK