Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
53
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.
4
Välklambi sulgemiseks suruge 
joonisel näidatud osa alla.
1
Vajutage K nuppu.
Integreeritud välklamp avaneb ning alustab 
laadimist. Sõltumata valitud välgureþiimist 
kasutab välklamp sundvälgu reþiimi. 
Kui välklamp on täielikult laetud, ilmub 
pildiotsijasse ja LCD ekraanile 
h sümbol. 
(lk.17, lk.20, lk.22)
2
Vajutage päästik lõpuni alla.
Välklamp rakendub pildistamisel.
3
Sulgemiseks suruge välk alla. 
Välgu manuaalreþiim (Sundvälk) 
h
j
Kui välgureþiim on 
g või i ning 
integreeritud välklamp on avatud, saab 
automaatse ja sundvälgu reþiimide vahel 
liikuda K nupu abil järgmistel tingimustel.
• Pildistusreþiim on I, =, s, q, \ või ..
H reþiim on i, B, C või E.