Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
80
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Mällu salvestatud pilte saab eksliku kustutamise eest kaitsta.
1
Vajutage Q nuppu ning valige 
(
op) noolenuppudega pilt.
Esimesena ilmub LCD monitorile viimatitehtud 
pilt.
2
Vajutage Z nuppu.
Ekraanile ilmub Protect menüü.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Protect].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud pilt on kustutamise eest kaitstud.
Piltide kustutuskaitse (Protect)
SD mälukaardi formaatimisel kustuvad mälust ka kustutuskaitsega pildid.
• Kustutuskaitse tühistamiseks valige punktis 3 [Unprotect].
• Kustutuskaitstud piltide taasesitusel kuvatakse Y sümbol. (lk.28)
100-0046
100-0046
100-0046
Protect
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
OK
Unprotect
Unprotect
Unprotect
All images
All images
All images