Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
104
4
Izb
o
rnik
Korištenje Fn izbornika
Pritisnite 
{ gumb u opciji snimanja. 
Pojavi se Fn izbornik.
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
mnop) da odaberete operaciju.
Opcija snimanja
Èetverosmjerni 
upravljaè
Opcija
Funkcija
Stranica
m
Uzastopno snimanje
Odaberite uzastopno snimanje, odgoðeno 
snimanje, daljinski upravljaè, ili auto zagradu.
str.55,
str.57,
str.61,
str.145
n
Opcija bljeskalice
Prilagodite naèin osloboðenja bljeska.
str.51
o
Balans bijelog
Prilagoðava boju snimke prema boji izvora 
svijetlosti koja osvjetljava subjekt.
str.114
p
Osjetljivost
Odabire osjetljivost.
str.117
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn