Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
115
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
 
Možete ruèno odabrati balans bijelog ovisno o izvoru svjetka kod snimanja. S ruènim 
odabirom balansa bijelog, kamera saèuva delikatne sjene koje ne mogu biti precizno 
doreðene s unaprijed saèuvanim postvkama balansa bijelog u kameri. (str.114). 
Ovo omoguæava optimalni balans bjelog za Vaše okruženje.
1
Najmestite izbornik opcija na ebc, ili a.
2
Pritisnite 
{ gumb.
Fn izbornik se pojavi.
3
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p).
Ekran balansa bijelog se pojavi.
Ruèni odabir balansa bijelog
Toplina boje
Boja svjetla mièe se prema plavom kako se diže toplina, a prema crvenom kako toplina 
pada. Toplina boje opisuje ovu promjenu u svjetlu u apsolutnoj temperaturi (K: Kelvin). 
Ova kamera može odrediti balans bijelog da omoguði snimanje s prirodnom bojom pod 
razlièitim uvjetima snimanja.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
V
e
d
ro neb
o
Sje
n
a
D
a
n
je svi
je
tl
o (
flu
o
res
cent
no 
svi
je
tl
o
)
Ob
la
èno
Da
n
je
 svije
tlo
Blje
s
k
a
lica
Ne
u
tr
a
ln
o
 b
ije
lo
 (
flu
o
re
s
c
e
n
tn
o
 s
v
ije
tlo
Bije
lo
 (
F
lu
o
re
s
c
e
n
tn
o
 svije
tlo
H
a
lo
g
e
n
s
ka
 ža
ru
lja
Svje
tlo
 ž
a
ru
lje
Ulja
n
a
 svje
til
jk
a
Svije
æa
Crveno
Plavo