Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
121
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
2
Pogledajte kroz tražilo i pritisnite 
okidaè do pola.
Pokazatelj fokusa ] se pojavi i èuje se zvuk 
kada je subjekt fokusiran. (Ako pokazatelj 
trepti, subjekt nije u fokusu).
1 Subjekti koje je teško fokusirati (str.46) 
• Kod opcije za l (pojedinaène snimke) fokus se zakljuèa kada je ] upaljeno. 
Da fokusirate snimku na drugom subjektu, maknite prst s okidaèa i pustite ga.
• Za vrijeme opcije \ (snimanje objekta u kretnji) ili kada je 
H opcija namještena na 
C (djeca), E (ljubimci) ili kad je [AF Mode] na [A Rec. Mode] postavljena na k 
(uzastopna opcija) (str.123), fokus se konstantno prilagoðava prateæi subjekt koji se 
kreæe sve dok okidaè držite pritisnut do pola.
• Ne možete pritisnuti okidaè sve dok subjekt nije u fokusu u l (opciji pojedinaènih 
snimki) (str.123). Ako je subjekt preblizu kameri, odmaknite se i snimite. Ruèno 
namjestite fokous ako je subjekt preteško fokusirati (str.46). (str.128)
• U l (opciji pojedinaènih snimki), pritisnite okidaè do pola. Ugraðeni okidaè æe 
automatski opaliti nekoliko puta, tako pomažuæi automatskom fokusu da se fokusira na 
subjektu ako je okolina mraèna i ugraðena bljeskalica je otvorena.
• Bez obzira je li kamera namještena na l (pojedinaène snimke) ili na k 
(uzastopne snimke), kamera automatski prati subjekt ako odredi da je u pokretu.
Pokazatelj fokusa