Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
122
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete odrediti da fokusiranje koje se desi kad okidaè pritisnete do pola bude otkazano i desi 
se kad pritisnete 
4 gumb. Ovo je korisno ako želite privremeno koristiti autofokus kod 
ruènog fokusa.
Odaberite [Enable AF] u [OK btn when shooting] u [A Custom] izborniku. (str.102)
Pomoæu 
4 gumba fokusirajte na subjekat
Koristite ovu funkciju s leæama koje su kompatibilne s brzom promjenom fokusa 
(leæe s “DA” or “D FA”).
• Kad je [Confirm Sensitivity] odabrano, pritisnite 4 gumb da prikažate trenutno 
odabranu osjetljivost u tražilu. Kad je [Sensitivity] na [AUTO] na Fn izborniku, 
automatski odabbrana vrijednost se prikaže.
• Kad je [Center of AF Point] odabrano, Af toèka može se odabrati na centar pritiskom na 
4 gumb (Samo kad je [Swtch dst msr pt] odabrano na S (Odabir)).
• Odaberite [Cancel AF]. \ pojavi se u tražilu kada pritisnete 4 gumb. Autofokus ne 
radi sve dok ne pritisnete okidaè. Ovo je korisno kad privremeno želite koristiti ruèni 
fokus kod autofokusa.
Možete fokusirate tako da koristite prsten fokusa i pritisnete okidaè dok je pritisnu 
gumb kad koristite leæu kompatibilnu s brzom promjenom fokusa. (Maknite prst s 
gumba da se odmah vratite na AF opciju.)
AF with shutter release
button disabled so AF
performed with OK button
Confirm Sensitivity
Center of AF Point
Enable AF 
Cancel AF
OK btn when shooting