Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
124
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Odaberite dio tražila na kojem želite fokusirati. Standardna postavka je N (Auto).
Odabrana Af toèka zasvijetli crveno u tražilu. (Superimpose AF Area)
Odredite u [Swtch dst msr pt] na [A Rec. Mode] izborniku (str.100).
Odabir podruèja fokusa (AF Point)
N
Automatski
Kamera odabire optimalnu toèku AF èak i kad subjekt nije u centru.
S
Odaberi
Odabire podruèje fokusa na jednu od jedanaest toèaka u AF podruèju.
O
Centar
Odabire podruèje fokusa na centar tražila.
AF toèka nije prikazana na tražilu kad je [Off] odabrano za [Superimpose AF Area] 
na [A Custom Setting] izborniku. (str.102)
Swtch dst msr pt
0.0
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel