Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
125
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
1
Odaberite (Odabir) na [Swtch dst msr pt] na [Rec. Mode] 
izborniku.
2
Pogledajte kroz tražilo i provjerite 
položaj subjekta.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
mnop) odaberite 
željenu AF toèku.
AF toèka zasvijetli crveno na tražilu (Prikaz AF podruèja) i možete provjeriti gdje je AF 
toèka.
Odabir položaja fokusa na tražilu
• Kad je [OK btn when shooting] na [A Custom Setting] izborniku odabrano na [Center 
of AF Point], pritisnite 
4 gumb da odaberete AF toèku u centru ako je neko drugo 
podruèje odabrano za AF na S (Odabir).
• Kad je [OK btn when shooting] odabrano da [Confirm Sensitivity] na [A Custom Setting] 
izborniku, pritisnite 
4 gumb da prikažete osjetljivost u tražilu. Kad je [Sensitivity] 
odabrano na [AUTO] na Fn izborniku, automatski odabrana vrijednost je prikazana.
• Kad je AF toèka fiksirana na centar bez obzira na ovu postavku s leæama osim DA, 
D FA, FA J, FA ili D leæom.