Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
126
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Ako je subjekt izvan dometa fokusa, kamera se ne može automatski fokusirati na subjektu. 
U ovoj situaciji, možete usmjeriti podruèje fokusa na subjekt, zakljuèati fokus i tada promjeniti 
kompoziciju snimke.
1
Uokvirite željenu snimku u tražilu.
Možete koristiti zakljuèavanje fokusa kada je 
subjekt na kojem želite fokusirati snimku izvan 
podruèja fokusa.
2
Stavite subjekt u sredinu tražila 
i pritisnite okidaè do pola.
Pokazatelj fokusa ] se pojavi i èuje se zvuk 
kada je subjekt fokusiran. (Ako pokazatelj 
trepti, subjekt nije u fokusu.)
3
Zakljuèajte fokus.
Pritisnite okidaè do pola. Fokus ostaje zakljuèan.
Ispravljanje fokusa (Focus Lock)
(Primjer)
Osoba nije u fokusu dok je 
pozadina fokusirana.