Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
138
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Namjestite otvor blende kada želite prilagoditi dubinu polja. Dubina polja je dublja i podruèje 
ispred i iza fokusiranog objekta je bistro kad je otvor blende namješten na visoku vrijednost. 
Dubina polja je pliæa i podruèje ispred i iza fokusiranog objekta je mutno kad je otvor blende 
namješten na malu vrijednost. 
Brzina okidaèa se sutomatski namješta na pravilnu ekspoziciju ovisno o vrijednosti otvora blende.
1 Utjecaj otvora blende i brzine okidaèa (str.130)
1
Najmestite biraè opcija na c.
2
Okrenite e-izbornik i prilogodite 
vrijednost otvora blende.
Brzina okidaèa i otvor blende su prikazani 
u tražilu i na LCD ekranu.
Pomoæu c (Prioritet Blende) opcija