Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
139
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
• Okrenite e-izbornik dok pritiskate mc gumb i promjenite vrijiednost EV kompenzacije. 
(str.143)
• Namjestite brzinu okidaèa u stupnjevima od 1/2EV i 1/3EV.Namjestite na [Expsr Setting 
Steps] u [A Custom] izborniku. (str.143)
• Možete sutomatski ispraviti osjetljivost ako se pravilna ekspozicija ne može najmestiti 
sa zadanim kriterijima. Najmestite [Sensitivity] na [AUTO] u Fn izborniku. (str.117)
• Namjestite otvor blende na s položaj dok držite 
gumb automatskog zakljuèavanja kad koristite 
leæu s prstenom za otvor blende. 
Upozorenje ekpozicije
Ako je subjekt presvjetli ili pretama, brzina 
okidaèa trepti u tražilu i na LCD monitoru. Ako je 
subjekt presvjetli smanjite otvor blende (veæi 
broj), a ako je subjekt pretaman, otvorite otvor 
blende (manji broj). Kad treptanje prestane 
možete snimati.
Ako brzina okidaèa i otvor blende trepte, to znaèi da se raspon mjerenja i pravilna 
ekspozicija ne mogu postiæi èak i ako promjenite otvor blende.
Koristite filter ND (za neutralnu gustoæu) ako je subjekt presvijetli.
Koristite bljeskalicu ako je pretaman.