Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
148
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Provjera kompozicije, ekspozicije i fokusa 
prije snimanja
Možete koristiti fukciju pregleda da provjerite dubinu polja, kompoziciju, ekpoziciju i fokus 
prije snimanja. Postoje 2 metode pregleda.
Odaberite metodu pregleda [Preview Method] na [A Custom Setting] izborniku (str.103). 
Standardna postavka je digitalni pregled.
Prikažite digitalni pregled ili optièki pregled.
1
Fokusirajte na subjektu, 
komponirajte snimku u tražilu i 
pomaknite glavnu sklopku na 
|.
(|) ikona se pojavi na LCD monitoru za vrijeme 
pregleda i možete provjeriti kompoziciju, 
ekpoziciju i fokus.
Pritisnite okidaè do pola da završite digitalni 
pregled i zapoènete fokusirati. Snimka prikazana u 
digitalnom pregledu nije saèuvana.
Digitalni pregled
Za provjeru kompozicije, ekpozicije i fokusa na LCD monitoru.
Optièki pregled
Za provjeru dubine polja na tražilu.
Prikaz pregleda
Prikaz digitalnog pregleda
• Možete prikazati upozorenje podruèja s previsokom ekpozicijom. Odaberite [Preview 
Display] (str.174) na [Q Playback] izborniku.
• Maksimalno razdoblje diogitalnog prikaza je 60 sekundi.