Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
166
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete ukljuèiti ili iskljuèiti zvuk kamere. Standardna postavka je O [On].
Namjestite [Beep] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Možete promjeniti datum i sat. Možete promjeniti i naèin prikaza. Odaberite [mm/dd/yy], [dd/
mm/yy] ili [yy/mm/dd]. Odaberite [12h] (12 sati) ili [24h] (24 sata) za metodu prikaza vremena.
1 Biranje datuma i sata (str.35)
Ukljuèivanje i iskljuèivanje zvuka
Promjena datuma i sata i naèina prikaza
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel