Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
167
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Datum i sat odabrani u (“Pocetni odabir” (str.33)) služe kao datum i sat Vaše trenutne 
lokacije.
Postavka [World Time] omoguæava da prikažete lokalno vrijeme na LCD monitoru kad 
putujete u inozemstvo.
1
Odaberite [World Time] na [Set-up] izborniku. (str.101)
2
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
p).
Ekran svjetskog vremena se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off).
4
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n).
Okvir odabira pomakne se na X. Grad s X trepti.
5
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p).
Ekran za poveæanje regije destinacije se pojavi.
Pomoæu èetverosmjetnog upravljaèa (
op) promjenite regiju koju želite poveæati.
6
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
n).
Okvir se pomakne na grad.
Biranje svjetskog vremena
O
Odaberite sat u gradu odabranom u X (destinacija)
P
Odaberite sat u gradu odabranom kao W (rodni grad)
World Time
New York
New York
00:25