Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
170
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Možete promjeniti jezik na kojem su prikazani izbornici, poruke greške, itd.
Odaberite [Language/
] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Možete odabrati izmeðu jedanaesz jezika: engleski, francuski, njemaèki, španjolski, 
talijanski, švedski, danski, ruski, korejski, kineski (tradicionalan i pojednostavljen) i japanski.
1 Odabir standardnog jezika (str.33)
Odaberite da prikažete vodièe na LCD monitoru kada je glavni prekidaè ukljuèen ili je opcija 
ekpozicije promjenjena. (str.16)
Namjestite [Guide display] u [H Set-up] izborniku. (str.101)
Odabir jezika prikaza
Ukljuèivanje i iskljuèivanje vodièa
O
Vodiè ukljuèen
P
Vodiè iskljuèen
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit