Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
174
5
U
p
u
tstv
a
 fun
kcij
a
Odreðuje prikaz histograma i svijetlih dijelova za vrijeme trenutnog pregleda i digitalnog pregleda.
Odaberite u [Preview Display] na [Q Playback] izborniku. (str.100) U standardnim 
postavkama, histogram i upozorenje podruèja s previsokom ekpozicijom nisu prikazani.
1
Odaberite [Preview Display] na [Playback] izborniku.
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
p).
Ekran za odabir postavki prikaza pregleda se 
pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off) za histogram.
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
n) odaberite 
[Bright Portion].
5
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite O (On) 
ili P (Off).
6
Pritisnite MENU gumb dva puta.
Kamera je spremna za snimanje.
Prikaz histograma i svijetlih dijelova
O
Histogram je prikazan u trenutnom pregledu i digitalnom pregledu.
P
Histogram nije prikazan za filmove.
O
Upozorenje podruèja s previsokom ekspozicijom je prikazano u trenutnom 
pregledu i digitalnom pregledu. 
P
Upozorenje podruèja s previsokom ekpozicijom nije prikazano.
Preview Display
Histogram
Bright Portion
For setting displayed
information in Instant
Review/Digital Preview