Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
179
6
Doda
tak
[Set-up] Izbornik
Opcija
Standardne postavke
Zadnja 
saèuvana 
postavka
Resetirajte 
postavku
Stranica
Format
str.165
Zvuk
O (Ukljuèen)
Da
Da
str.166
Odreðivanje datuma
Prema standardnim 
postavkama
Da
Ne
str.166
Svjetsko 
vrijeme
Postavke svjetskog 
vremena
P (Iskljucen)
Da
Da
str.167
Dom (grad)
Prema standardnim 
postavkama
Da
Ne
Dom (DST)
Prema standardnim 
postavkama
Da
Ne
Destinacija (grad)
Jednaka kao dom
Da
Ne
Destinacija (DST)
Jednaka kao dom
Da
Ne
Jezik/
Prema standardnim 
postavkama
Da
Ne
str.170
Prikaz vodièa
O (Ukljuèen)
Da
Da
str.170
Stupanj svjetlosti
0
Da
Da
str.171
Video izlaz
Prema standardnim 
postavkama
Da
Ne
str.171
Naèin prijenosa
Raèunalo
Da
Da
str.86
Automatsko iskljuèivanje
1 minuta
Da
Da
str.172
Naziv datoteke
Standard
Da
Da
str.172
Dokument #
Serijski broj
Da
Da
str.173
Èišæenje senzora
str.185
Resetiranje
str.175