Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
183
6
Doda
tak
Nazivi leæa i nazivi navoja
FA primarne leæe (leæe bez zuma) i DA, D FA, FA J i F leæe koriste K
AF
 navoj. Od FA zum leæa, 
leæe s elektriènim zumom koriste K
AF2
 navoj. Leæe bez elektriènog zuma koriste K
AF
 navoj. 
Pogledajte uputstva za leæe za više informacija. Ova kamera nema funkciju elektriènog zuma.
Leæe i dodatna oprema koje se ne mogu koristiti s ovom kamerom
Kad je otvor blende namješten na bilo što osim s (Automatski), kad se koriste leæe bez 
s (Automatske) pozicije ili dodatna oprema kao na primjer automatski produžetak, kamera 
neæe raditi osim ako je [Using aperture ring] namješten na [Permitted] u [A Custom] izborniku 
(str.103). Pogledajte “Bilješke o [Using Aperture Ring]” (str.184) ogranièenja koja postoje kad 
je [Using aperture ring] nemješten na [Permitted] u [A Custom] izborniku.
Sve opcije ekspozicije kamere su na raspolaganju kod korištenja DA/FA J ili leæa s otvorom 
s s (Automatskim) položajem odabranim.
Leæe i ugraðena bljeskalica
Ugraðena bljeskalica ne može se regulirati i uvijek opali u popunosti ako se koriste A leæe ili 
meke leæe.
Uzmite u obzir da se ugraðena bljeskalica ne može koristitu kao automatska bljeskalica.