Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
185
6
Doda
tak
Èišæenje CCD-a
Sjene se mogu pojaviti na snimkama s bijelom pozadinom i drugim uvjetima ako CCD 
postane prašan ilil prljav. To znaèi da CCD treba oèistiti. Kontaktirajte PENTAX servisni 
centar za profesinalno èišæenje jer je CCD precizni dio.
1
Iskljuèite kameru i skinite leæu.
2
Ukljuèite kameru.
3
Odaberite [Sensor Cleaning] u [Set-up] izborniku.
4
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
p).
Ekran za èišæenje senzora se pojavi.
• Ne koristite sprej u limenci za èišæenje.
• Ne èistite CCD kad je ekspozicija namještena na p (Žarulja) opciju.
• Uvijek poklopite bazu za montiranje leæe da sprijeèite skupljanje prašine ili prljavštine 
na CCD-u kad nema leæe na kameri.
• Preporuèa se korištenje adaptera za struju kod èišæenja CCD-a.
• Kad je baterija pri kraju, “Nema dovoljno preostale baterije za èišæenje senzora” pojavi 
se na LCD monitoru.
• Ako ne koristite adapter za struju, koristite baterije na kojima je preostalo dovoljno 
kapaciteta. Signal upozorenja oglasi se ako kapacitet baterije doðe do kraja za vrijeme 
èišæenja. Smjesta prestanite s èišæenjem.
• Ne stavljajte vrh spreja za èišæenje unutar prostora za montiranje leæe. Ako je kamera 
ukljuèena, to može uzrokovati ošteæenje okidaèa ili CCD senzora.
• Korištenje adaptera za struju (dodatna oprema) je preporuèeno.
• Lampica za odgoðeno snimanje svijetli i [Cln] se pojavi na LCD’u za vrijeme èišæenja 
CCD-a.