Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
193
6
Doda
tak
Funkcija 
zakljuèavanja 
AE ne radi
Zakljuèavanje AE nije 
na raspolaganju kad je 
na a (ruènoj) opciji ili 
p (žarulja) opciji
Koristite AE zakljuèavanje s bilo kojom opcijom 
osim a (ruène) opcije ili p (žarulja) opcije.
Bljeskalica 
ne opali
Kad je opcija 
bljeskalice [Auto 
discharge] ili [Auto 
flash+Redeye reduct], 
bljeskalica ne opali ako 
je subjekt svijetli
Namjestite opciju bljeskalice na [Manual discharge] 
ili [Manl flash+Redeye reduct]. (str.51)
Izbornik opcija je na 
a (Bljeskalica 
iskljuèena)
Stavite izbornik opcija na bilo koju postavku osim 
a (Bljeskalica iskljuèena) (str.47)
H (scena) opcija je 
A (noæna scena), 
K (sumrak), 
D (svijeæe) ili 
E (muzej)
Odaberite 
H (Scene) opciju za sve postavke 
osim 
A (noæna scena), K (sumrak), 
D (svijeæe) 
ili 
E (muzej). (str.47)
Sistem elektriènog 
zuma ne radi
Ova kamera nema 
elektrièni zum
Koristite ruèni zum. (str.50)
USB veza s 
raèunalom ne 
radi ispravno*
Opcija transfera je 
[PictBridge]
Promjenite opciju transfera na [PC]. 
Došlo je do greške pri 
slanju USB informacija
Promjenite opciju transfera na [PC-F]. 
USB veza s 
štampaèem ne 
radi ispravno
Opcija transfera je [PC] 
ili [PC-F]
Promjenite opciju transfera na [PictBridge]. (str.86)
Problem
Uzrok
Lijek