Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
194
6
Doda
tak
U rijetkim sluèajevima, kamera ne radi zbog statièkog elektriciteta. To se može ispraviti tako 
da izvadite baterije i ponovno ih umetnete. Kad je ogledalo okrenuto prema gore, izvadite 
baterije i ponovno ih umetnite. Zatim ukljèite kameru. Ogledalo æe se povuæi. Nakon što je 
postupak završen, ako kamera ispravno radi, popravak nije potreban.
*
Pogledajte stranicu 11 u «PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO 
Laboratory 3» uputstvima za korištenje za detalje o spajanju kamere na raèunalo.