Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
199
6
Doda
tak
Toplina boje
Brojèano izražava boju izvora svjetlosti koji obasjava subjekt. Izražena je u absolutnoj 
temperaturi pomoæu Kelvina (K). Boja svjetla pomièe se prema plavièastoj što je boja toplija, 
i prema crvenkastoj što je boja hladnija
DCF (Pravila dizajna za sustav datoteka kamere)
Standardni sustav za datoteke digitalnih kamera odreðen od strane Japanskog društva za 
elektornièku i informacijsku tehnologiju (JEITA).
Dubina polja
Podruèje fokusa. Ovisi o otvoru blende, fokusnoj duljini leæe, i udaljenosti od subjekta. 
Na primjer, odaberite manji otvor blende da poveæate dubinu polja, ili koristite veæi otvor da 
smanjite dubljinu polja.
DPOF (Format za narudžbu digitalnih fotografija)
Pravila za pisanje informacija na karticu sa saèuvanim snimkama o pojedinaènim snimkama 
i broju snimki za štampanje. Fotografije se lako mogu napraviti ako snimke odnesete u DPOF 
studio za fotografije.
EV(Vrijednost ekspozicije)
Vrijednost ekpozicije je odreðena kombinacijom vrijednost otvora blende i brzine okidaèa.
EV Kompenzacija
Postupak prilagoðavanja svjetlosti snimke je mjenjanje brzine okidaèa i vrijednosti otvora blende.
Exif (Razmjenjivi format dokumenata snimki za digitalne kamere)
Standardni sustav za datoteke digitalnih kamera odreðen od strane Japanskog društva 
za elektornièku i informacijsku tehnologiju (JEITA).
Toèka fokusa
Položaj u tražilu koji odeðuje fokuss. Na ovoj kameri odaberite izmeðu [Auto], [Select] 
i [Center].
Histogram
Graf koji prikazuje najtamnije i najsvjetlije toèke snimke. Vodoravna os predstavlja svjetlost, a 
okomita os predstavlja broj piksela. Ovo je korisno ako želite znati status ekspozicije snimke.
JPEG
Metoda kompresije snimki. Snimke su saèuvane u JPEG formatu kad je kvaliteta najmeštena 
na C (najbolju), D (bolju), ili E (dobru). Snimke saèuvane u JPEG formatu pogodne 
su za pregledavanje na Vašem raèunalu ili prilaganju uz elektronsku poštu.